Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Utvecklingen av Mikaelsplan

 
De senaste åren har det varit en hel del turer om vad man ska göra med Mikaelsplan i den norra änden av Kungsgatan. För det nya förslaget har det hittills bara kommit ut ett beslut om att sända planen till samråd senast den 1:e februari men inte hur planen ser ut i detalj.

I UNT kunde man dock se en bild och höra hur byggherren Uppsalahem resonerade:

”Kvarteret är utsatt för buller från bilar och tåg och avsteg krävs från Boverkets riktvärden. Däremot ska husen fungera som bullerskärm runt parken.”

”Större öppningar mellan husen lämnas mot Kungsgatan och järnvägen.”


Det är givetvis en duktig motsättning i dessa citat där man å ena sidan vill göra avvikelse från boverkets riktvärden för buller och å andra sidan till varje pris inte vill sluta kvarteren. Vad säger då Uppsalahem om parken och förlusten av grönyta i innerstaden?

”I dag är det nästan ingen som använder den vildvuxna parken, men på det här sättet får man en allmän park som blir mycket tryggare när det bor människor runt omkring.”

Det sätt som ska få denna park att blomstra är enligt planen att förlägga den som innergård till de nya husen. Han förväntar sig alltså att människor ska trava in på någon annans (inte i juridisk mening möjligtvis) innergård för rekreation. Jag har svårt att tro att det kommer att fungera och vill gärna utmana Uppsalahem att hitta ett exempel på en sådan typ av park där människor utifrån faktiskt använder den.

Det finns även bra delar i planen där man pratar om variation i fasadmaterial och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Det ser ut på bilden som att husen längs Kungsgatan ligger i liv med trottoaren vilket också är positivt. När handlingar dyker upp på kommunens hemsida borde det vara på sin plats för YIMBY att skriva ett yttrande.

Bild 1. Skiss för alternativet med park.

Om jag själv ska resonera kring platsen och dess förutsättningar skulle jag hellre se en hårdare exploatering på den sidan av kyrkan som vetter mot Råbyleden med förskolegård och sedan göra vad det finns förutsättningar för på andra halvan av kvarteret. Om man tror att det finns förutsättningar för en liten park trots buller och läget så bör man gestalta en sådan på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. Om man å andra sidan kommer fram till att platsen inte är bra för parkändamål bör man ha ett slutet kvarter på den ytan för att få till tyst innergård och få det att smälta in i hur kvarteren ser ut i innerstaden. Väljer man att anlägga park kommer exploateringsgraden att minska såvida man inte bygger uppåt 20 våningar i det andra kvarteret. Däremot kan man få in riktigt många välbehövliga lägenheter (hyresrätter dessutom) i innerstaden om man har ett slutet kvareter.


Bild 2. Skiss för alternativet med kvarter.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (20 December 2012 17:55):
Jag postar det jag skrev på forumet...

Jag tycker att det är dumt att bygga bort en park med en sådan potential. Att parken skulle kännas inbjudande tror jag inte på och dessutom ser husen ut att skugga parken till stora delar. Tycker att man borde spara parken mot skolgatan. Mot kungsgatans buller kan parken skärmas av en, för Uppsala klassisk, tvåvåningslänga mellan parken och Kungsgatan med plats för butiker, kontor och ett litet café (Ett hus med genomgående offentlig bottenvåning) Det skulle stärka Kungsgatan som stråk, men samtidigt inte förta parken som offentligt rum och dessutom inte skugga parken särskilt mycket. Ett bullerplank mot järnvägen skulle kunna vara lite högre och dubbla som en offentlig klättervägg. alt. Bouldervägg. Kyrkan skulle, om nu kyrkoverksamheten ska upphöra, kunna bli en häftig lokal för kulturverksamhet.

Tycker att det är tragiskt att se hur planeringen av Råbyvägen tycks vara obefintlig. Ambitionen att göra den till stadsgata är självfallet bra. Men har någon analys gjorts av hur gatunätet kan bindas samman och därmed expandera innerstaden? Korsningen med Svartbäcksgatan och Kungsgatan (där ett av stadens största g/c stråk korsar ett par av stadens största bilstråk) har potential att radikalt öka förutsättningarna för stadskärnans expansion. Dels genom att stärka Kungsgatan som stråk, vilket i sin tur skulle minska gatans barriäreffekt och dels genom att förlänga stadsstråket Svartbäcksgatan mot svartbäcken.

Har skrivit lite om min syn på vad som borde göras med Råbyvägen, även om mina tankar har utvecklats lite sen dess, tänkte kanske spendera jullovet med att illustrera ett förslag på hur området borde planera. Går att läsa här: http:​/​/​arcitekten.​blogspot.​se/​20​12/​12/​tveksamt-​morker-​.​.​
 0
Olle Jansson (21 December 2012 11:04):
Dels så kan det ju diskuteras vilket behov det finns av parken. Jag passerar den dagligen och har mtk sällan, om vi bortser från nuvarande byggbaracker, sett att den används för någon form av rekreation. Någon hundägare någon gång. Då det bara är boende/verksamma i de absoluta närheten som kan förväntas använda parken så är det kanske svårt att faktiskt motivera dess existens och att det i så fall är bättre att göra om den till privat gård.

Sedan är det frågan om att tillföra andra verksamheter till området. Det flöde som går att utnyttja är den gång- och cykeltrafik som går på Skolgatan och för utåtriktad verksamhet skulle i så fall vid korsningen Skolgatan/Kungsgatan vara den plats där en sådan verksamhet kan tänkas fungera. Kanske den femvåningsbyggnad som "pekar" ner på korsningen i bild 2 är vad vi "realistiskt" kan förvänta oss att det går att bygga?

Sedan kan man ju hålla med om att planeringen av Råbyvägen är obefintlig fast kanske inte ändå - det är en led och skall en led förbli, tycks vara det implicita underlaget.
 0
Alexander Åkerman (21 December 2012 12:04):
Olle jag tror nog att din bedömning i dagsläget är riktig. Parken kommer antagligen också i framtiden kännas öde, även med bebyggelse enligt bild 1. Ur den analysen är det ju lätt att göra slutsatsen att det är lika bra att bygga bort den. Men kanske blir analysen felaktig om man tar hänsyn till de andra möjligheter som finns i området.

Och sen tror och hoppas jag att det sista ordet inte är sagt om Råbyleden. Att det ska förbli en renodlad motorled tror jag inte är självklart. Just nu byggs det för fullt med hus mot gatan. och jag antar att planerarna sneglar lite mot Luthagsesplanaden. Spacescape har också påpekat att en omdaning av korsningen vid polishuset har potential att stärka Kungsgatan som stråk - Varför skulle inte Kungsgatan kunna bli en affärsgata i framtiden?

Även på andra sätt skulle en manipulation av gatunätet kunna förändra förutsättningarna. T.ex En förlängning av skolgatan, som kopplar till Råbyleden, öppnande av storgatan för genomfartstrafik, som kan avlasta Kungsgatan. Jag tror att denna del av staden skulle må bra av att trafiklederna avlastades på flera mindre gator.

En annan fråga att ta ställning till är om dessa lägen har potential att konkurrera med den bilburna handeln? Och på så sätt skapa synergieffekter mellan stadskärnan och mer bilburen handel...
 0
Axel H (21 December 2012 15:39):
Som sagt är jag också osäker på om en park kan bli tillräckligt attraktiv i det läget men som Alexander påpekar kan ju det ändras om man strukturerar spagettin vid polishuset och bort mot kvarngärdet. Om man tänker sig ett scenario där man helt gräver ned järnvägen finns det ju en enorm potential, men det innebär kanske ändå inte att Mikaelsplan är bästa stället för en park. Det borde snarare bli Österplan och det gamla spårområdet.

Det känns åtminstone som att planen borde anpassas efter att man faktiskt åtgärdar den strategiska punkten vid polishuset. Dvs verksamhetslokaler i bottenplan och byggnader i liv med trottoar, även längs Råbyleden. Det ligger ju planer ute för markparkeringarna på andra sidan Kungsgatan så det är ett utmärkt läge att göra något åt detta sår!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.