Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Höghus eller inte? Ytterligare täthetsdiskussion.

 

I samband med en tidigare publicerad artikel i UNT fanns denna enkät att svara på. Källa: UNT

Den ständigt pågående debatten om höghusens vara eller icke vara i Uppsala är på tapeten igen och argumenten är fög;a fög;rvånande desamma. Både för och emot. Å ena sidan sägs det att höga hus förstör silhuetten och å andra sidan att bostadsbristen kräver höga hus och att tätheten man får av höghus är viktig för ett vitalt stadsliv. Argumenten håller till viss del men jag vill helst dela upp dem eftersom det ena inte nödvändigtvis behöver ge det andra. Höga hus ger inte per definition mer funktionell täthet samtidigt som hög täthet inte nödvändigtvis behöver betyda högre hus. Estetiken i att bygga högt är mer subjektivt och således svårt att diskutera, vilket ofta sätter käppar i hjulen för en nyanserad och givande debatt. I denna artikel avhandlas endast funktionsaspekten i höghusbyggande.

Hushöjd och täthet
Till att börja med kan man säga att täthet av människor i en stad har en funktionell aspekt som de flesta är medvetna om: högre täthet ger mer liv och mer verksamheter eftersom fler människor finns i området. Med utgångpunkt i att detta är något eftersträvansvärt är det intressant att följa debatten om höghus där vissa vill ha höghus för att det ser ”storstadsmässigt” ut (estetiskt motiv) och andra vill ha det för täthetens skull (funktionellt motiv). Gott så. Men när man argumenterar för höghus i Gottsunda och Ultuna, som Lars-Gunnar Sjöö från Uppsalahem, blir det svårt att motivera det som funktionellt. Tätheten ökar visserligen eftersom det byggs på obebyggd mark, men det ger en marginell skillnad i den typ av täthet som genererar stadsliv och affärsunderlag i förhållande till byggkostnader och visuellt intrång. Ändå är det ett argument som dyker upp här och var, både från politiskt håll och från tjänstemän, att man måste bygga högt för att bygga tätt. Stämmer det?

 
En renderad bild över centrala Shanghai visar höga hus med förhållandevis måttlig täthet.
 
Ett högt hus ger en högre täthet än ett lågt, det är ganska logiskt. Men i en stad är det oftast ointressant att diskutera täthetsmått på ett enskilt kvarter, på samma sätt som det är ointressant att prata inkomstnivåer i ett enskilt kvarter. Det är i ett större sammanhang som måttet täthet betyder någonting eller påverkar och till exempel skapar stadsliv och underlag för verksamheter. Antingen, vilket är vanligast, pratar man om täthet på stadsdelsnivå eller något annat avgränsat område större än ett kvarter. Eller så kan man prata om tillgänglig täthet, vilket till exempel kan vara antalet boende man kan nå från en punkt inom ett visst avstånd. Det måttet ger en sannare bild av vad tätheten har för effekt på omgivningen: om folk är beredda att gå 300 meter för att handla i lokala affären kan man med ett sådant mått se var denna rörelse kommer kunna uppstå. Om man då tänker sig ett högt hus omgivet av lägre exploaterade tomter kommer inte den effekten att uppstå eftersom det inte finns tillräckligt många inom ett visst avstånd till affären. Men tätheten på kvarteret kan ändå vara densamma.
 
En analys gjord av Spacescape visar förhållanden mellan hushöjd och täthet i centrala Göteborg. Källa: Göteborgs stad
 

Täthet och form
Det handlar också mycket om form om man vill uppnå hög täthet. För att exemplifiera räknade jag på ett kvarter liknande de nya kvarteren i Industristaden där man har i stort sett slutna kvarter men har dragit in alla fasader tre meter från gatan och huggit av ena hörnet (se bild nedan). Vad får det för effekt på tätheten? Jag har utgått från att det genomgående är sex våningar och räknat ut bostadsytan först med befintlig form och sedan med huset placerat i liv med trottoaren och utan avhugget hörn. Resultatet blir för den befintliga formen ungefär 8 400 m2 bostadsyta och för den andra 9 600 m2, och dessa former tar alltså upp exakt lika stora kvarter. Den enda skillnaden är att det tätare alternativet får en större innergård. Man kan också konstatera att skillnaden i bostadsyta motsvarar nästan ett helt våningsplan (eller verksamhetslokaler i bottenplan?). Alltså, skulle man vilja bygga lika tätt med dessa olika former skulle man vara tvungen att lägga på en extra våning på den form man valt i Industristaden.

 
Flygbild över industristadens kvartersformer. Källa: Eniro
 

Är det nödvändigt med höghus i Uppsala?
I Uppsala generellt är det inte svårt att få upp en funktionell täthet för stadsliv utan att bygga särskilt högt. Kvartersbebyggelse i fem till sju våningar är tätare än det mesta i staden och den tillgängliga tätheten går att få upp väldigt högt med en sådan typologi. Det borde alltså vara en god strategi att förtäta områden utanför innerstaden till ungefär samma täthet som innerstaden för att maximera stadslivet.

 
Vid Cementgjuteriet byggs det något högre än normalt. Här handlar det snarare om estetik än funktion. Källa: UNT
 
Betyder det att det inte finns platser där höga hus kan motiveras av funktionella skäl? Nej. Om vi går tillbaka till resonemanget om tillgänglig täthet kan man antingen se tillgängligheten i form av korta metriska avstånd eller i form av längre regionala tidsavstånd. Med kortare avstånd kan det fortfarande vara svårt att motivera riktigt höga hus i Uppsala eftersom staden har liten och radiell geografisk spridning vilket gör det lätt att ta sig överallt, tillgängligheten är god. Om man däremot pratar tidsavstånd blir verkligheten en annan. Med hjälp av tåg, bil, buss och cykel kan man transportera sig olika långa sträckor på samma tid vilket skapar vissa intressanta lägesförutsättningar för höghusbebyggelse på vissa platser. Bilar och i synnerhet cyklar ger på grund av dess yttäckande natur och väl utbyggd infrastruktur en ganska jämn spridning över staden i tillgänglig täthet. Om man åker bil eller cyklar kan man lika gärna jobba i Ekeby som i Flogsta om man bor i Eriksberg, men om man åker buss är man beroende av hur busslinjerna är dragna. Tillgänglighet till människor som färdas med buss och tåg är starkt bundna till stationer vilket ger funktionella förutsättningar för höghusbebyggelse.
 

Uppsala Central Business District (CBD)
Det tydligaste exemplet i Uppsala är vid centralen där det med bil, gång eller cykel egentligen inte skiljer nämnvärt på förutsättningar för höghus mot till exempel Kvarntorget. Men med tågen som kommer in har man tillgång till människor som bara kan nå denna lilla del av Uppsala inom en viss tid från sitt hem. Normalt sägs en timme vara en magisk gräns för hur lång tid människor kan tänka sig pendla till sitt arbete. Det betyder att kring Uppsala central kan man nå inte bara Uppsalas befolkning utan även det mesta av Stockholms innerstad, Knivsta, Märsta, Gävle, Sala och södra delarna av Dalarna. Lägger man dessutom till regionala bussar som i stort sett bara stannar vid centralen kan man också räkna in Enköping och Västerås. Väldigt grovt och lågt räknat innebär det tillgänglighet till 7 - 800 000 människor inom en timmes resväg. Det centrala i detta är också att det bara är denna avgränsade plats kring centralen som har dessa förutsättningar. Uppsala science park har till exempel inte det eftersom det tar längre tid än en timme för många att ta sig dit. Förutsättningar finns alltså att bygga ett CBD med god tillgänglighet till arbetande och då är det funktionellt motiverat att bygga rejält tätt på en liten yta, vilket betyder högt. Det finns många dåligt utnyttjade ytor vid centralens södra utgång vid Strandbodgatan som skulle kunna bilda ett mycket attraktivt läge för kontor i höghus. Sedan kommer förstås estetiken in...

 

 

Boston CBDs hushöjder är till stor del en konsekvens av platsens förutsättningar vad gäller tillgänglig arbetskraft mellan North och South station.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (25 Maj 2013 09:47):
Bra skrivet! Håller med om att det bör satsas mer på stationsområdet - något som ser ut att göras i och med att kommunen utlyser en liten anbudstävling om att bygga kontor vid strandbodgatan. Stationsområdet är nog det stället med bäst potential för cityexpansion och är nog den plats som skulle kunna ta över rollen som Uppsalas absoluta centrum. Jag skulle gärna se över vilken mark kring stationen som kan bebyggas och ge området nya funktioner - för min del behöver det inte bli högt men gärna tätt och med förstklassiga stadsrum emellan byggnaderna.
 0
Füralle (30 Maj 2013 15:59):
Vad gäller Uppsalas form så är har staden åtminstone i syd blivit utdragen, varvid den för Sverige relativt höga befolkningstätheten (tätortens invånarantal dividerat med den totala ytan för tätorten) i viss mån kan sägas vara bedräglig eftersom avstånden förlängts pga obebyggda ytor som åtminstone delvis ser ut att ha exkluderats från tätortens statistiska yta.

Uppsalas befolkningstäthet på runt 2500 inv /kvkm är också ganska låg jämfört med exv flertalet brittiska orter av liknande storlek, där 4000-6000 är vanligare. Uppsala har ju också Sävja som en egen tätort, vars tillfartsvägar ger extra avstånd. Så för att anknyta till din intressanta text kan det knappast vara särskilt fruktbart med höghus i periferierna eftersom restiderna för flertalet invånare och besökare är mycket längre än om samma byggnader låg i bättre kollektivtrafiklägen. Jag tror planerare och politiker ofta nöjer sig med att "det finns kollektivtrafik" men när det kommer till kritan krävs snarare mycket god sådan för att inte flertalet ska ta (eller rentav känna sig tvungna att ta) bilen.
 0
Jens Ekengren (7 Juni 2013 09:43):
Füralle: Att räkna ut någon slags funktion av kollektivtrafiken går ju, tex "hur många linjer (mål) går förbi och hur ofta och på vilket avstånd?".

Det torde ju vara självklart att en hållplats där tre eller fyra linjer passerar i tiominuterstrafik är mer intressant för pendling än den som har en linje med tre stopp om dagen. Fast det kanske inte gäller för mäklarannonserna?
 0
Alexander Åkerman (7 Juni 2013 11:07):
Begreppet god kollektivtrafik är nog annars ett ytterst relativt begrepp. Tror nog att många nöjer sig med halvtimmestrafik i rusningstid och trettiominuters restid eller som någon sorts komplement när bilen är inne på service - medan det krävs betydligt bättre förbindelser om folk ska få för sig att ställa bilen hemma...
 0
Olle Jansson (10 Juni 2013 09:59):
Vi hade ju Stefan Hannas förslag att bygga ett 40-våningshus (vilket till och med jag skulle kalla en skyskrapa men som i svenska sammanhang oftast avser allt över 4 våningar) i Gottsunda. Ett heroiskt men föga genomtänkt förslag att lösa den gordiska knuten. Sedan har detta redan (implicit) filats ner till 20 våningar i ovan hänvisad artikel i UNT. Precis som Füralle är inne på skulle detta troligen, hjälpt av rådande p-norm, innebära att den sparade ytan för själva bostadshusen direkt skulle tas upp av parkeringsytor och andra trafikstrukturer.
 0
Alexander Åkerman (10 Juni 2013 13:41):
^^Om inte annat skulle det bli mycket dyra bostäder...
 0
Olle Jansson (10 Juni 2013 15:40):
Om 40-våningshuset är Lösningen med stort L på Uppsalas bostadsproblem så finns det ju inte någon anledning för kommunen att detaljplanera för något annat än p-platser runt skyskrapan och dra lite busslinjer och cykelbanor. Så länge befolkningsprognoserna håller så kommer lägenheterna att bli uthyrda oavsett pris. Lite tråkigt för oss som har en preferens för bostäder som vi har råd med men men... :)
 0
Axel H (10 Juni 2013 21:13):
Ja, syftet med artikeln är att försöka få lite reson på alla uttalanden om täthet och hushöjder. De mest vilda uttalanden står ofta helt oemotsagda av unt, även om det finns en viss tendens åt det konservativa hållet.

Som sagt skulle det vara nyttigt att belysa konsekvenserna av dessa minst sagt märkliga planer på "utglesad förtätning". P-platser är kanske den tydligaste, men också övrig infrastruktur som va, vägar, fjärrvärme. Det är dyrt att bygga glest!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.