Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer

Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen

Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Jag har skummat igenom samrådsredogörelsen för "lägenheter längs Bredängsvägen" och får konstatera att Yimby delvis fått gehör för sina synpunkter.


Vidare arbete
Utifrån de inkomna synpunkterna har intressekonflikt mellan den
planerade exploateringen och de närboendes syn på platsen och dess
förutsättningar för förändring identifierats. Flera remissinstanser
trycker på att projektets möjligheter att bidra till Bredängsvägens
utveckling måste tas till vara. I övrigt rör yttranden från
remissinstanser mestadels förtydliganden och fördjupningar av
utredningar, främst när det gäller dagvattenhantering och
miljökvalitetsnormer för vatten.

Utöver detta avser stadsbyggnadskontoret att studera följande
frågor:

-Utökat planområde. Studier efter samråd har lett fram till att en
plats söder om Ugglemossvägen som tidigare ingått i planområde
för Mälaräng är lämplig att införlivas i aktuellt planområde. Vidare
studier kommer att göras för att fastställa om området ska
planläggas för förskola eller ytterligare bostäder.

-Större fokus på stråk och kopplingar mellan stadsdelar. I stadens
budget för 2018 har sambandet Bredäng/Mälarhöjden pekats ut som
ett särskilt viktigt strategiskt samband. I fortsatt arbete bör extra
fokus därför att ligga på denna fråga.


-Gatan och platsbildningar. Funktioner och utformning av
Bredängsvägen och några mindre platsbildningar i korsningen
Bredängsvägen/Ugglemossvägen.


-Integrera barnperspektivet. I fortsatt arbete kommer en resurs med
kompetens kring barnfrågor att medverka på planmöten.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen bearbetas och går
på granskning.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Detaljplanen är överklagad til Mark- och Miljödomstolen, och tänkt byggherre är nu OBOS. Byggstart tidigast hösten 2024, som det ser ut.
Senast ändrad 31 oktober 2023 11:29

 > Städer
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.