Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Västsvenska paketet

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Startar en ny tråd om Västsvenska paketet i allmänhet. I den senast publicerade uppföljningsrapporten från trafiknämnden om Västsvenska paketet kan man läsa en del intressant information om hur de olika projekten fortlöper:

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..

2.6 Västsvenska paketet
Uppföljning av avtal (avtalade penningvärden)

Blockavtal 1

Avtalsprojekt 403: Samtliga fyra kollektivtrafikstråk har färdigställts. Upphandling av Vpa 40351 Gång- och cykelbro över Lundbyleden och Hamnbanan vid Inlandsgatan startade i augusti efter att markförhandlingar avslutats. Dock meddelades överprövning av upphandlingen under oktober månad och frågan ligger nu i Förvaltningsrätten för avgörande. Åtgärden Vpa 40313 Walckesgatan, bussuppställning vid ny Marieholmsbro bedöms pågå till år 2017.

Avtalsprojekt 405: Pågående spårentreprenad i skede 3. Upphandling av skede 4 pågår. Anbuden för skede 4 inkommer under mitten av november. En prognosökning på totalkostnaden har aviserats. Ökningen beror på att arkeologikostnaderna blivit mer omfattande och att tekniken med rörpålning används vilket är avsevärt dyrare än konventionell pålningsteknik. Detta har i sin tur medfört ökade kostnader för projektering, byggledning och övriga konsulttjänster.

Avtalsprojekt 702: En mindre försening för genomförandet av Vpa70201 Odinsgatan – Odinsplatsen, Etapp 3 Odinsplatsen har aviserats. Arbetena slutförs under våren 2015 istället för 2014 som tidigare rapporterats. Åtgärden är den sista inom projekt 702. Blockavtal 2

Avtalsprojekt 303: Trafikförslag klart och detaljplanens samråd är klart. Ett 50-tal synpunkter inkom. I dagsläget pågår viss omarbetning av detaljplanen, baserat på de samrådsyttrande som inkommit tillsammans med kommuninterna synpunkter. Projektering pågår. Diskussioner pågår inom Västsvenska paketet om hur fördelningen av återstående medel för anslutningar till Marieholmstunneln ska fördelas. I denna diskussion ingår projekt 303.

Avtalsprojekt 405: Se Blockavtal 1 ovan.

Avtalsprojekt 407: Projektet ligger i planeringsfasen och arbetet är just nu fokuserat till delprojekt: Biltunnel, Trafik under byggtiden (Mobility Management), Ackumuleradprognos är oförändrad sedan senaste rapporteringstillfället. En förutsättning för att genomföra projekt 407 med en hög kostnad/nytta nivå är att Slakthusmotet utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Avtalsprojekt 408: Projektet befinner sig i ett tidigt planeringsskede och är beroende av övrig planering i området runt centralenområdet. En rad planeringsförutsättningar behöver klargöras som t ex ställningstagande om att bygga viadukt över uppställningsspåren eller inte, ställningstagande om spår i Allén och dess sträckning samt ställningstagande om att lägga nya spår över Drottningtorget eller inte. Ett projekt har startas i syfte att klarlägga planeringsförutsättningarna. I mars 2015 avrapporterar projektet och därefter kan nästa planeringsfas påbörjas.

Avtalsprojekt 409: Projektet arbetar med förprojektering av alternativ vägtunnel i Korsvägen. Parallellt pågår, på uppdrag av trafiknämnden, att vid den fortsatta planeringen av Korsvägen utreda hur biltrafiken kan planeras strategiskt och vara viljestyrd i enlighet med inriktningen i stadens trafikstrategi. Förutsättningarna för projekt 409 kommer att klargöras i december när de strategiska planeringsförutsättningarna beslutats. Tidpunkt för samråd för projekt 101 där projekt 409 Korsvägen ingår är uppskjuten i enlighet med beslut i stadens styrgrupp för Västlänkenanknutna detaljplaner den 21 augusti 2014.

Avtalsprojekt 412: Egnahemsbron och den nya hållplatsen vid Chalmers färdigställs under slutet av november/början av december, dock återstår intensiva arbeten under november månad. Bland annat att lägga nya spårvagnsspår, riva formen som användes för att gjuta den nya bron samt att ta bort berg. Förplatsen/Chalmersplatsen är klar 1 maj 2015.

Avtalsprojekt 501: Projektet innefattar uppförandet av en ny bro, Hisingsbron, som ersättning för Götaälvbron. Projektet består av bro över Götaälv med tillhörande broramper och med anslutande kollektivtrafikbro på fastlandssidan. I projektet ingår även tillfarter, omläggning av ledningar, nya ledverk, breddning av farled och rivning av befintlig Götaälvbro. Designtävling för utformning av brodelen över Göta älv är genomförd och avlämning/utveckling av vinnande Arpeggioförslaget har avslutats. Den 15 september 2014 beslutade Mark- och miljödomstolen att ge Göteborgs Stad tillstånd att bygga Hisingsbron. Tiden för att överklaga domslutet gick ut den 6 oktober. Flera intressenter har överklagat domslutet. Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till om ärendet ska prövas där. Mark- och miljödomstolen gav Göteborgs Stad verkställighet, vilket innebär att staden får fortsätta att planera, projektera och genomföra förberedande arbeten även om domen överklagas. Järnvägsplanen var utställd för granskning under tre veckor i mars och april 2014. Under våren svarade trafikkontoret på yttranden angående planen till länsstyrelsen. Järnvägsplanen fastställs sedan av Trafikverket. Detaljplanen för området godkändes av byggnadsnämnden i maj och ska närmast behandlas av kommunfullmäktige för antagande. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan staden börja bygga Hisingsbron, enligt domslutet från Mark- och miljödomstolen.

Projektering med framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Förutsättningar för upphandlingen av entreprenadarbeten utreds.

Senast ändrad 18 november 2014 08:33
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Staffan Söderhäll
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2008
Men är det bra för göteborgarna? Västlänken kontra Gårdalänken?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Staffan Söderhäll skrev:

Men är det bra för göteborgarna? Västlänken kontra Gårdalänken?


Ja, Västlänken är bra för Göteborgarna, här är alla dokument om Västlänken http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..

Gårdalänken är inte bra för någon och lite om dess tillkortakommanden kan läsas här http://jatrangselskatt.se/2013/12/15/gardalanken-..
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Utan att ha tittat på det i detalj känns det som Gårdalänken är ett betydligt sundare och mer logiskt alternativ. Dock är det väldigt svårt att bedöma hur mycket själva stationen skulle kosta, och det är möjligt att det skulle bli så dyrt att det inte är ett rimligt alternativt. Verkar också inkludera väldigt stora omdragningar av spårvagnstrafik som kanske inte alla behövs.
Senast ändrad 25 januari 2015 02:24
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Martin Kolk skrev:

Utan att ha tittat på det i detalj känns det som Gårdalänken är ett betydligt sundare och mer logiskt alternativ. Dock är det väldigt svårt att bedöma hur mycket själva stationen skulle kosta, och det är möjligt att det skulle bli så dyrt att det inte är ett rimligt alternativt. Verkar också inkludera väldigt stora omdragningar av spårvagnstrafik som kanske inte alla behövs.


Gårda är ett riktigt dåligt och fullständigt ologiskt alternativ.

Det går ur på att bygga en(1) station på en plats dit ingen vill och som helt saknar all form av anslutande kollektivtrafik. Det finns heller ingen plats för varken att bygga ny stad eller ens en station av tillräcklig storlek. Gårdagruppen har lagt ner mycket tid på att skissa på ett förslag men det ger en sämre kapacitet än vad vi har idag. Skulle man bygga där så skulle också samtliga resenär få längre restider. Det skulle också bli väldigt svårt för dem att komma med lokaltrafiken eftersom det inte är möjligt att bygga ut den till tillräcklig kapacitet.

Med Västlänken så kan en tredjedel av resenärerna gå direkt till sina mål och var och an av stationerna har spårvägsanslutningar i fyra olika riktningar! Alla spårvägsanslutningar är befintliga knutpunkter!

Tilläggas kan att Gårda ströks redan 2001.
Senast ändrad 25 januari 2015 12:42
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Signatur: Hansson skrev:

Gårda är ett riktigt dåligt och fullständigt ologiskt alternativ.

Det går ur på att bygga en(1) station på en plats dit ingen vill och som helt saknar all form av anslutande kollektivtrafik. Det finns heller ingen plats för varken att bygga ny stad eller ens en station av tillräcklig storlek. Gårdagruppen har lagt ner mycket tid på att skissa på ett förslag men det ger en sämre kapacitet än vad vi har idag. Skulle man bygga där så skulle också samtliga resenär få längre restider. Det skulle också bli väldigt svårt för dem att komma med lokaltrafiken eftersom det inte är möjligt att bygga ut den till tillräcklig kapacitet.

Med Västlänken så kan en tredjedel av resenärerna gå direkt till sina mål och var och an av stationerna har spårvägsanslutningar i fyra olika riktningar! Alla spårvägsanslutningar är befintliga knutpunkter!

Tilläggas kan att Gårda ströks redan 2001.


25 miljarder är ganska mycket för tre pendeltågstationer dock. Idén att lägga en ny centralstation för fjärr- och pendeltåg som inte är en säckstation är sund. Jag kan inte bedöma om den borde ligga vid Olskroken eller Gårda dock. Västlänken är helt enkelt för dyr, bättre att göra något i stil med det utredda förstärkningsalternativet, samt att bygga ut kollektivtrafik i annat fall om det blir för dyrt med en ny centralstation.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Gårda ligger precis bakom Nya Ullevi omkring 1000 meter från Centralstation
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Krister Malmqvist skrev:

Gårda ligger precis bakom Nya Ullevi omkring 1000 meter från Centralstation


Alla vet nog var Gårda ligger. Det intressanta är vad som inte finns där; inga målpunkter, ingen infrastruktur och ingen plats att bygga ny stad på. En riktigt dålig plats att bygga station på.
Senast ändrad 25 januari 2015 20:22
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Martin Kolk skrev:

25 miljarder är ganska mycket för tre pendeltågstationer dock. Idén att lägga en ny centralstation för fjärr- och pendeltåg som inte är en säckstation är sund. Jag kan inte bedöma om den borde ligga vid Olskroken eller Gårda dock. Västlänken är helt enkelt för dyr, bättre att göra något i stil med det utredda förstärkningsalternativet, samt att bygga ut kollektivtrafik i annat fall om det blir för dyrt med en ny centralstation.


Västlänken kostar fortfarande bara 20 miljarder, var har du fått 25 ifrån?

Både Olskroken och Gårda är utredda och avförda redan 2001. De är båda riktigt dåliga alternativ som inte ökar kapaciteten utan tvärtom sänker den och det till en hög kostnad.

En genomfartsstation på centtalen är given, och då faller Gårda och Olskroken bort, med ytterligare stationer är ett krav för att minska trängseln på centralen och ge möjligheter till fler direktreklam. Där faller förstärkningsalternativet bort. Notera att både förstärkningsalternativet och Västlänken har jämförbar NNK-kvot. Nyttan följer kostnaden och Västlänken har den bästa nyttan.

Vad som är dyrt beror på vem som köper. Att betala vad Västlänken kostar är inte dyrt för ett samhälle. Inte med tanke på nytta och vikten av den samt med dess långa livslängd.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Martin Kolk skrev:

25 miljarder är ganska mycket för tre pendeltågstationer dock. Idén att lägga en ny centralstation för fjärr- och pendeltåg som inte är en säckstation är sund. Jag kan inte bedöma om den borde ligga vid Olskroken eller Gårda dock. Västlänken är helt enkelt för dyr, bättre att göra något i stil med det utredda förstärkningsalternativet, samt att bygga ut kollektivtrafik i annat fall om det blir för dyrt med en ny centralstation.


Martin, mer info om alternativen hittar du t ex här:
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Ko..

Om bakgrund och historia här:
http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397..

Specifikt om Olskroken/Gbg Östra:
http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397..
Senast ändrad 26 januari 2015 12:51
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Martin, mer info om alternativen hittar du t ex här:
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Ko..

Om bakgrund och historia här:
http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397..

Specifikt om Olskroken/Gbg Östra:
http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397..


För en fullständig värdering av alternativen med information om varför de valdes bort så kan du läsa här http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Min uppfattning är att vid västsvenska paketet, likt vid förbifarten, hade man formulerat vissa mål med utbyggnaden som enbart de förslag som Trafikverket stödde kunde uppfylla.

20-25 miljarder skulle motsvara ett minst 10-15 km långt T-banenät/linje (som förvisso skulle ha liknande geologiska svårigheter som en pendeltågstunnel) eller en massiv utbyggnad av planskild ytkollektivtrafik med någon tunnel här och var (nog klokare än en liten T-bana). Det verkar som en bättre investerade pengar än 3 pendeltågstationer, och bibehållen säckstation.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Martin Kolk skrev:

Min uppfattning är att vid västsvenska paketet, likt vid förbifarten, hade man formulerat vissa mål med utbyggnaden som enbart de förslag som Trafikverket stödde kunde uppfylla.

20-25 miljarder skulle motsvara ett minst 10-15 km långt T-banenät/linje (som förvisso skulle ha liknande geologiska svårigheter som en pendeltågstunnel) eller en massiv utbyggnad av planskild ytkollektivtrafik med någon tunnel här och var (nog klokare än en liten T-bana). Det verkar som en bättre investerade pengar än 3 pendeltågstationer, och bibehållen säckstation.


Fast den lösningen skulle inte lösa problemet med att det inte kommer in några fler tåg till centralen. Inte heller löser den vare sig trängsel på pendeltåg eller infartsleder till Göteborg. Nyttan med ett så kort och separat nytt trafikslag skulle vara minst sagt begränsat.

Nu började man inte i vad som Trafikverket kunde bygga utan faktiskt helt korrekt i andra ändan, vad behöver vi. Det arbetet drevs inom ramen för k2020.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Signatur: Hansson skrev:

Fast den lösningen skulle inte lösa problemet med att det inte kommer in några fler tåg till centralen. Inte heller löser den vare sig trängsel på pendeltåg eller infartsleder till Göteborg. Nyttan med ett så kort och separat nytt trafikslag skulle vara minst sagt begränsat.

Nu började man inte i vad som Trafikverket kunde bygga utan faktiskt helt korrekt i andra ändan, vad behöver vi. Det arbetet drevs inom ramen för k2020.


Dock skulle ju en betydligt enklare lösning i stil med Förstärkningsalternativet, eller Göteborg Östra som Mikael Bigert beskriver också i stort lösa många av de problemen. Kombinerat med att alla sparade pengar går till planskild yttrafik så finns det väldigt många vinnare och betydligt färre förlorare.

En helt ny centralstation skulle samtidigt bygga för framtiden på ett sätt som inga andra alternativ skulle göra.

Att definiera problemet som att inte tillräckligt många tåg kommer in till säckstationen Centralen är nog en låsning som omöjliggör bättre lösningar.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Martin Kolk skrev:

Dock skulle ju en betydligt enklare lösning i stil med Förstärkningsalternativet, eller Göteborg Östra som Mikael Bigert beskriver också i stort lösa många av de problemen. Kombinerat med att alla sparade pengar går till planskild yttrafik så finns det väldigt många vinnare och betydligt färre förlorare.

En helt ny centralstation skulle samtidigt bygga för framtiden på ett sätt som inga andra alternativ skulle göra.

Att definiera problemet som att inte tillräckligt många tåg kommer in till säckstationen Centralen är nog en låsning som omöjliggör bättre lösningar.


Enkelt är inte bra nog. Förstärkningsalternativet fungerar men har lägre nytta och lägger än mer mark under spårmatta. Det bidrar heller inte till att minska trängseln centralt utan förvärrar istället situationen genom att Koncentrera alla resenärer till en punkt.

Olskroken är ingen fungerande lösning. Det får inte plats med en station där och det skulle även förlänga resenärernas restid. Värre ändå är att kapaciteten är lägre än dagens lösning. Man skulle alltså betala en massa pengar för att försämra kapaciteten. Verkligen inte bra.

Flerbstqtioner, och en utbyggd centralstation, är faktiskt exakt vad Västlänken ger! Den större nyttan som Västlänken har jämfört med de andra alternativen ger nytta till många fler.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Martin Kolk skrev:

Dock skulle ju en betydligt enklare lösning i stil med Förstärkningsalternativet, eller Göteborg Östra som Mikael Bigert beskriver också i stort lösa många av de problemen. Kombinerat med att alla sparade pengar går till planskild yttrafik så finns det väldigt många vinnare och betydligt färre förlorare.

En helt ny centralstation skulle samtidigt bygga för framtiden på ett sätt som inga andra alternativ skulle göra.

Att definiera problemet som att inte tillräckligt många tåg kommer in till säckstationen Centralen är nog en låsning som omöjliggör bättre lösningar.


Alldeles riktigt, om du frågar mig
( men behåll dagens Gbg C också )
För historien, se http://gbg.yimby.se/forum/thread.aspx?id=2699&pag..
Sida 1 av 2
12>

 > Infrastruktur
Västsvenska paketet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.