Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Norra Kvarngärdet

Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Visa karta


Det har funnits planer för detta område i många år nu, men detta verkar vara tänkt att genomföras. Bra! Området Behöver verkligen en uppryckning. Den stora breda Råbyleden förstör mycket för området så om den smalnas av, vilket verkar vara fallet här, kan man tänka sig att det blir fråga om stadsläkning på riktigt.

Planens syfte och mål är väldigt väl uttänkta där det viktigaste är smalare Råbyled med verksamhetslokaler i samtliga bottenvåningar samt borttagning av gc-tunnel, som ersätts av övergångsställ. Det är nya tider på Uppsalas stadsbyggnadskontor och det mesta rimmar med god och hållbar stadsplanering.Det som jag egentligen tycker kan förbättras är exploateringsgraden. Jag förstår tanken med att anpassa den nya bebyggelsen, framförallt genom höjden på husen, eftersom den befintliga bebyggelsen på norra Kvarngärdet anses bevarandevärd. Ur ett kulturmiljöperspektiv finns det säkert visst fog för det men man ska också beakta att den föreslagna bebyggelsen är på skuggsidan av den befintliga och således inte kommer att påverka annat än visuellt. Lägg därtill att den nya bebyggelsen måste "kompensera" den lågexploaterade befintliga bebyggelsen i avseende att bära en innerstadsgata, vilket är en stor del av planen. För detta behövs många invånare! Som planen säger nu varierar höjden på husen mellan 4 och 5 våningar vilket jag skulle säga är minimum för en innerstadsgata som är 31 meter bred (Kungsgatan är ca 20 meter bred). Området ligger inte heller inom någon siktsektor från infartsvägarna till staden mot den historiska silhuetten.

Mot bakgrund av ovannämnda argument samt Uppsalas tryckande bostadsbrist ser jag det som en självklarhet att exploatera området hårdare. Variera hushöjderna mellan 5 och 8 våningar istället.

Ett yttrande om denna plan vore på sin plats och samrådstiden går ut den 18 januari så kommentera på!

Här finns planhandlingarna:
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extweb..
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Ser mycket bra ut!

Håller med dig om att det kan byggas högre. Mot råbyvägen ser jag inga skäl att hålla nere höjderna. Är lite orolig för bullerskärmarna - de ser ganska läckra ut på bilderna, men frågan är hur de ser ut när de blir skitiga - men de är ju samtidigt ganska smarta då de får ner ljus på trottoaren och gör det möjligt att på ett enkelt sett komplettera med butiksytor i framtiden. Men frågan är om alla husen måste ligga tvärs mot gatan.

Ett par hus som går längs med Råbyvägen skulle ge ett par lite större innergårdar, skapa mer varierad bebyggelse mot råbyvägen, och kunna byggas högre i och med ett större avstånd från befintlig bebyggelse.

Det skulle också bättre leva upp till kravet på variation i utformningen av husen.

En annan ändring borde vara är att bottenvåningar bör utformas så att det går att få in verksamhetslokaler mot gatan. (butiksstråk blir bärkraftigare om butikerna ligger nära/intill varandra.)
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Jag hade helt missat att kommentera bullerskärmarna. Jag tyckte mig läsa att den rätvinkliga typologin beror på att man vill inkräkta på den befintliga bebyggelsen i mindre utsträckning vilket i sin tur leder till att man måste ha genomskinliga bullerplank för att klara bullernormen. En märklig omväg kan tyckas då ett, som du mycket riktigt påpekar, smutsigt bullerplank kanske inte är väldigt mycket bättre än en husfasad. Dessutom ger slutna fasader mot Råbyleden ännu större underlag till butiker och kollektivtrafik.

Står det inte att alla butikslokaler vetter mot Råbyleden redan?
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
En annan intressant fråga är handelns placering. Tanken om att först koncentrera handeln i en nod för att sedan utöka i ett handelsstråk är riktig, men frågan är om att nytt stadsdelscentrum där det nu är föreslaget innebär en utspridning av handeln. Där det är placerat just nu så finns det först och främst inga korsande gator (få förbipasserande) och handeln där kommer att likna ett normalt stadsdelscentra - en typ av handel som har låg konkurrenskraft, lågt utbud och mest tjänar ett lokalt klientel. Det vore intressant att istället placera torget och handelsnoden antingen vid korsningen med Torkelsgatan eller Tycho Hedéns väg.

Torkelsgatan vore nog det intressantaste alternativet - då det redan finns etablerad handel i närheten. Enligt devisen "Handel drar handel" går det här att skapa ett litet handelskluster med ett bredare utbud och med mer regional konkurrenskraft. I området finns också plats att bygga vidare på. Torkelsgatan pekas ju också ut som ett intressant stadsstråk i rapporten Uppsalas Spatiala kapital och en placering av ny handel i korsningen Torkelsgatan/Råbyvägen kan potentiellt stärka båda stråken.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Jag håller med om att det torg som nu är utpekat bara verkar ligga där eftersom det ska bli/är en hållplats där. Tveksamt om det räcker för att det ska bli bra. Om det är någonstans man ska klustra handeln i området är det nog Råbyleden/Torkelsgatan, som du säger.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Om vi ska skriva ett yttrande är det nog detta vi ska trycka mest på tycker jag, att förlägga handelsnoden vid korsningen Råbyvägen/Torkelsgatan istället. Om man vågar ta ett litet större grepp på området så tror jag att Torkelsgatan skulle kunna utvecklas till en butiksgatan i sträckan mellan Kvarntorget och Råbyleden - här finns en massa mark i gatans sträckning som det går att bygga på.

Så här skulle ett större grepp kunna se ut: (ursäkta röran)

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Så här ser området ut idag. Blått=kvarter som kan utvecklas/delas in i nya kvarter. Ljusgrönt = Byggnader som antingen borde utvecklas eller växlas mot ny bebyggelse som ger mer tillbaka till området.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Så här kan området utvecklas. Mörkbrunt=nya kvarter. Mörkgrönt = förstorad park.

Torkelsgatan dras vidare i en båge igenom Kapellgärdet och in i Svartbäcken. Detsamma gäller Botvidsgatan. Skolgatan förlängs över järnvägen och kopplar till Råbyleden. Ett nytt torg skapas i Korsningen Väderkvarnsgatan/Råbyleden/Skolgatan. Storgatan förlängs till Råbyleden och blir till genomfartsgata genom stadskärnan - Kungsgatan kan då avlastas, smalas av med ett körfält och utvecklas som en trevlig butiksgata.

Voila! Så kan innerstaden växa norrut över kapellgärdet och Svartbäcken. Den effekt av gränsvacuum som råbyleden idag har på denna delen av innerstaden försvinner.
Senast ändrad 11 januari 2013 15:33
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Det ser mycket intressant ut! Jag tycker att det låter vettigt att trycka på det större perspektivet, hur resten av området borde förvandlas och därmed influera det planerade.

Maila gärna mig bilder och om du har någon text eller bara en punktlista med saker du vill trycka på så kan jag sätta ihop/läsa igenom. Det måste postas in så det krävs att vi är ut i god tid och därmed att du mailar så fort du kan!
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag har mailat dig en kort liten text som kanske kan funka som yttrande. Hoppas att det blev acceptabelt och hoppas att du hinner posta det.

 > Städer
 > Uppsala
Norra Kvarngärdet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.