Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Utfrågning av partierna

 
I slutet av augusti med bara några veckor kvar till valet skickades en rad frågor ut till lokalavdelningarna för alla riksdagspartierna samt F! och Pp i Uppsala Kommun. Syftet var att innan valet få svar på var de olika partierna står i olika stadsbyggnadsfrågor.

I skrivande stund har Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet svarat. För övriga partier har deras ståndpunkter refererats från deras valmanifest där dessa har funnits tillgängliga.

Bostadsförsörjningen

1. Uppsala växer. Hur många nya bostäder vill ni bygga under nästa mandatperiod?

Vänsterpartiet
Vi anser att Uppsala kan bygga 3000-4000 bostäder om året under nästa mandatperiod. Vänsterpartiet vill ha ett statligt ekonomiskt stöd riktat till hyresrätter som inte har så höga hyror och för lägenheter med höga miljökrav. Vi förutsätter att ny energiteknik används för att minska energiåtgången, till exempel solenergi coh ett byggande utifrån passivhusprincipen.

Folkpartiet
Folkpartiet Liberalerna vill bygga 3000 nya bostäder per år.

Miljöpartiet
11 500 bostäder, varav hälften ska vara hyreslägenheter. Utöver det behövs också 1000 nya studentlägenheter. Miljöpartiets krav är en byggnadstakt nu om 2500 nya bostäder per år med målet 4000 nya bostäder per år under nästa mandatperiod.

2. Hur vill ni att fördelningen mellan olika upplåtelseformer och typer av bostäder ska vara på det som byggs? Vad vill ni göra för att påverka utvecklingen i er riktning?

Vänsterpartiet
Uppsala behöver framför allt hyresrätter. Där har kommunen ett ansvar att bygga nya hyresrätter genom de allmännyttiga bostadsbolagen. Vi skjuter till pengar för att kommunen ska kunna köpa mark, det gör det möjligt att bättre samhälleligt styra byggandet.

Moderaterna
Svar på fråga 1 och 2. Vi vill bygga 3000 nya bostäder varje år, varav 30 procent ska vara hyresrätter. Därutöver vill vi åstadkomma 2000 studentbostäder under mandatperioden samt ungefär 200 vård- och omsorgsplatser.

Folkpartiet
Vi vill att minst 30% av de bostäder som byggs är hyresrätter.

Miljöpartiet
Miljöpartiet anser att det finns alldeles för få hyresrätter i Uppsala och det behövs en bättre balans mellan olika upplåtelseformer. Därför anser vi att kommunen genom avtal ska säkerställa att hälften av nyproduktion ska vara hyresrätter för att åstadkomma en bättre balans. Vi vill också stimulera byggemenskaper för att skapa mer variation. Vi vill inte att villamattorna ska breda ut sig.

Övriga partier
De andra partierna ger inga siffror i sina valmanifest över hur många nya bostäder de vill bygga under mandatperioden. Feministiskt Initiativ vill dock att 60% av det som byggs ska vara hyresrätter.


Stadsplaneringen

3. På senare år har flera projekt med högre hus föreslagits. Vad tycker ni om att bygga hus med 15 våningar eller fler och var vill ni i sådana fall att de ska byggas?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har en positiv inställning till högre hus, men de måste uppföras med hänsyn till stadsmiljön och de byggnadstekniska förutsättningarna. I kulturkvarteren och i stadskärnan måste ny bebyggelse harmoniera med den befintliga. I lägen som inte stör siktbilden kan högre hus uppföras, med hänsyn till sociala aspekter.

Moderaterna
Vi har inte sagt någon exakt maxhöjd, men vi anser att vi behöver bygga mer - både på höjden och bredden. All byggnation måste ta hänsyn till förhållandena på den aktuella platsen och hur det påverkar omgivningen. Vi säger nej till nybyggnation i Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna.

Folkpartiet
FP har egentligen ingen restriktion på hur höga nya hus får bli. Vi tror dock att en högsta gräns i Uppsala går vid cirka 25 våningar. Vi anser att det är viktigt att värna den klassiska Uppsalasilhuetten med Domkyrkan och Slottet. Högre hus bör därför placeras på platser så att de skapar nya silhuetter i riktningar där den klassiska silhuetten inte störs. Samtidigt bör de placeras relativt centralt för att bidra till en ökad befolkningstäthet i det som utgör stadsväven. Områden där 25-våningshus med fördel skulle kunna placeras är Ulleråker, Rosendal och Eriksberg. I Ulleråker skulle de kunna placeras längs Dag Hammarskjölds väg och fungera som markörer att "här börjar staden". Vi skulle gärna också se några mer måttligt höga studentbostadshus (10-12 våningar) inne i Gluntenområdet (Uppsala Science Park) med verksamhetslokaler i bottenplan. Detta skulle omvandla Glunten från ett rent arbetsplatsområde till en mer funktionsblandad och attraktiv stadsdel.

Miljöpartiet
Vi behöver utveckla en hållbar stadsplanering. Det behövs också ett arkitekturråd. Generellt sett ska vi bygga tätare och högre. Inte minst är detta viktigt längs med framtida spårvägsdragning och bra kollektivtrafiklägen.

4. Flera externa handelscentrum planeras i utkanterna av staden. Vad anser ni om det?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet säger nej till fler större externa köpcentra. De gör det svårare för den lokala handeln på mindre orter att överleva, samtidigt som de har en negativ miljöpåverkan genom den ökning av biltrafik som de för med sig.

Moderaterna
Vår utgångspunkt är att säga ja till företag och entreprenörer som vill etablera verksamhet i vår kommun och som ger jobb och skatteintäkter. Samtidigt lovar vi att säkerställa en levande stadskärna.

Folkpartiet
Externa handelscentra fyller en funktion för de som bor utanför Uppsala och för barnfamiljer, fast det måste finnas en balans mellan centrumhandel och externhandel. I dagsläget har det skett en förskjutning mot exterhandel. Folkpartiet vill se att tillgängligheten och attraktiviteten hos Uppsalas stadskärna ökar, samt att det geografiska område som utgör stadskärnan expanderar.

Miljöpartiet
Dåligt. Miljöpartiet anser att alla planer för ytterligare handelscentrum måste avbrytas. Externa handelscentrum ökar biltrafiken och orsakar än mer klimatpåverkande utsläpp.

5. Många nya områden planeras och byggs i nuläget. Vad anser ni är viktigast att tänka på när nya områden projekteras? Kan ni nämna ett eller flera projekt där ni påverkat utformningen på ett positivt sätt?

Vänsterpartiet
Det måste finnas god samhällsservice i nybyggda områden. Inte bara grundläggande service som affärer och förskolor, utan också samhällslokaler för föreningslivet. För att skapa levande bostadsområden räcker det inte med kommersiella lokaler; att bygga för föreningar skapar också möjligheter till demokratiska samtal och ett rikt idrotts- och kulturliv där människor bor.
Vi har via nämndarbete varit med och påverkat utformningen av bland annat Västra staden på ett sätt som gjort det till ett mer attraktivt område, både för befintlig bebyggelse och den nya. vi arbetar för att bevara och utveckla Seminarieparken till en stadsdelspark, i en del av Uppsala där bostadsbyggandet expanderar kraftigt.

Moderaterna
Det är viktigt att ta ansvar för helheten och för att området kommer att upplevas som attraktivt. Ingen uppsalabo ska ha längre än 300 meter till ett grönområde. Det ska också vara god tillgång till kollektivtrafik, service och välfärdsverksamheter.
Genom de samrådsprocesser och de medborgardialoger som genomförs är vi med och påverkar i princip all byggnation i en riktning som både tillgodoser lagstiftning, stadens långsiktiga behov och medborgarnas önskemål. Genom exploatering har vi möjlighet att samtidigt satsa på grönytor och infrastruktur.

Folkpartiet
Folkpartiet vill se en funktionsblandad stad med närhet mellan bostäder, arbetsplatser, skolor, handel och parker. Vi vill se ett betydligt tätare bebyggt Uppsala. Vi vill att expansionen sker från det som idag utgör stadskärnan och utåt. Ulleråkersområdet bör inlemmas i en sammanhängande stadsväv genom nybyggnation på Polacksbacken och i Gluntenområdet. Risken är annars överhängande att Ulleråker får en förortskaraktär. Vi beskrev detta nyligen på UNT Debatt i en artikel med rubrik "Skapa den nya staden".

Miljöpartiet
Det är viktigt att det redan finns eller planeras för bra tillgång till kollektivtrafik till nya bostads- och verksamhetsområden. Det är också viktigt att bygga mer blandad och stadsliknande bebyggelse i pendelorter som Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vänge och Järlåsa. Det behöver också planeras för bra tillgång till förskolor, närhet till grönområden och parker. Medborgarnas insyn och påverkan måste förbättras.


Infrastrukturen

6. Det är numera Landstinget som ansvarar för kollektivtrafiken, men hur vill ni att den ska utvecklas? Vad kommer ni att göra för att försvara kommunens intressen?

Vänsterpartiet
Vi vill satsa på spårvagnstrafik i Uppsala. Under kommande mandatperiod ska projektering för spårvagnsnät och byggande av spår snarast påbörjas. Vänsterpartiet har i Riksdagen lagt ett förslag för finansiering av kommunala spårvagnsnät. Kommunen måste utveckla stomlinjerna så att kollektivtrafiken blir mer attraktiv och pålitlig. En förutsättning för detta är en minskning av privatbilismen i centrala Uppsala. När kommunen planerar för nya områden måste tillgång till kollektivtrafik prioriteras.

Moderaterna
Kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas med fler tåg och bussar samt bättre turtäthet och framkomlighet. Det måste bli enklare och bekvämare att resa kollektivt. Vi arbetar i nära samverkan med landstinget för att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala Kommun och länet.

Folkpartiet
Fp ställer sig i nuläget inte bakom en satsning på spårväg. Skälen är flera: dels kostnaden, dels det faktum att ledade elbussar under senare år kommit fram som goda alternativ till spårvagnar. Om inte framtida utredningar visar att spårvägar har betydande fördelar framför elbussar så förespråkar vi inte spårväg.

Miljöpartiet
Miljöpartiet arbetar för att Uppsala ska bygga spårväg och för det krävs samverkan mellan Uppsala Kommun, landstinget och staten för att gemensamt svara för att spårväg i Uppsala kan börja byggas. Med Miljöpartiet som styrande parti i kommun, landsting och regering kan spårväg i Uppsala bli verklighet med byggstart redan 2018. Vi behöver också få till bussfiler och prioritering vid trafiksignaler. Mer utrymme för kollektivtrafik och cykel i trafikmiljön.

7. Vad anser ni om förslaget att införa trängselskatt i Uppsala?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har inte tagit ställning till frågan om trängselskatt. God tillgång till infartsparkeringar och kollektivtrafik i anslutning till dem är ett sätt att motverka bilträngsel, likaså den utveckling av kollektivtrafiken som vi föreslår.

Moderaterna
Vi ser inget behov av trängselskatt i Uppsala.

Folkpartiet
Nej, det är inte intressant.

Miljöpartiet
Trängselskatt kan vara bra på sikt. Men bättre att styra genom parkeringsavgifter.

8. Har ni fastställt en infrastrukturbudget för den kommande mandatperioden? I så fall, hur mycket pengar budgeterar ni på olika typer av transportinfrastruktur, d.v.s. hur mycket på vägar, hur mucket på cykelbanor, etc?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet avsätter en miljard för infrastrukturinvesteringar 2015-2018. I dessa åtgärder är cykelfrämjande insatser den tyngsta enskilda budgetposten (290 miljoner). Samtidigt är vi beredda att också avsätta medel för spårväg.

Moderaterna
Vi satsar mer pengar på investeringar och underhåll av infrastruktur varje år. Det är i stor utsträckning intäkter från exploatering som ger bättre infrastruktur. När det byggs exempelvis bostäder kan vi finansiera ny infrastruktur samt nya parker med mera. Det finns en fastställd investeringsbudget som täcker samtliga områden. Vi lägger bland annat över 50 miljoner kronor per år på cykel och cykelbanor samt cirka 30 miljoner kronor per år på parker och lekparker.

Folkpartiet
Ja. Ni finner alla siffror på Uppsala Kommuns hemsida IVE (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi).

Miljöpartiet
Miljöpartiets senaste IVE (kommunbudget) innehåller investeringar om 450 miljoner kr (inkl. statsbidrag) för spårvägsutbyggnad, 308 mnkr för olika cykelsatsningar (bl.a. två cykelparkeringsgarage vid resecentrum, fler cykelvägar), 232 mnkr för broar m.m. (planskildhet vid järnvägsövergång, Flottsundsbron), 57 mnkr för gator/vägar samt 49,5 mnkr för hållbart resande (säkrare övergångsställen, skolvägar m.m.) under planperioden 2015-2018.
I Miljöpartiets nationella budget finns också satsningar som har stor betydelse för Uppsala, t.ex. 3 mdr kr för järnvägsutbyggnad så det blir fyra spår Stockholm- Uppsala.
Vår kommunbudget och riksbudget i dess helhet.


Översiktsplanen

9. Det kommer upprättas en ny översiktsplan för Uppsala Kommun. Vilka tre frågor tycker ni är viktigast i den nya översiktsplanen? Är det något specifikt nyexploateringsprojekt som ni vill ha med i planen? I den nya planen kommer flera viktiga vägval göras, som t.ex. om staden ska växa inåt eller utåt, på höjden eller bredden. Vad anser ni är de viktiga vägvalen och vilken väg ska staden ta?

Vänsterpartiet
- Uppsala ska fortsätta bygga på stadsväven; vi vill bygga ihop staden och dess olika delar. Ett exempel på detta är östra Salabacke som binder ihop Årsta med med staden. Uppsala måste växa både inåt och utåt, därför vill vi se en utbyggnad av våra kransorter. De ska vara livskraftiga, där ska finnas tillräckligt mycket befolkning för att garantera en god samhällsservice.
- I den kommande planeringen måste vi använda oss av befintliga kollektivtrafikstråk längs järnvägen vid Ostkustbanan och Dalabanan. Vi vill behålla de gröna kilarna i nuvarande översiktsplan. Att behålla och utveckla parker och grönområden är helt centralt för Vänsterpartiet.
- I stadsnära områden ska det byggas flerbostadshus och inte fler villaområden. Vi vill att översiktsplanen fastslår att nya områden ska bestå av till minst hälften hyresrätter.
- De inkomster som kommunen gör på markexploatering måste investeras till att köpa ny mark. Markägande ger kommunen makt att styra stadens utveckling och en möjlighet att skapa områden med god tillgång till kollektivtrafik och samhällservice.
- Dagvattenfrågan måste lösas. Det ska finnas gröna ytor som fångar upp vattnet, Uppsala drabbas nu av översvämningar i vissa områden eftersom dagvattenbrunnarna överbelastas.

Moderaterna
De tre viktigaste frågorna för oss är:
- att vi ska kunna ta emot fler uppsalabor så att vi har råd med viktiga investeringar i välfärdstjänster, infrastruktur och samhällsservice.
- att Uppsala kommun på ett bra sätt kan dra nytta av det geografiska läget och utvecklas tillsammans med hela regionen.
- att skapa långsiktiga målbilder med bred förankring.
Att Uppsala ska förtätas har det funnits en bred förankring kring under många år. Den inriktningen tror vi måste fortsätta. Samtidigt ska vi genom kollektivtrafik och infrastruktursatsningar knyta hela staden samman. Det är viktigt att inte nu i förtid bestämma vilken väg staden ska ta utan att processen får fortlöpa och dialogen fortsätta tills beslut fattas.

Folkpartiet
I den nya översiktsplanen vill vi trycka brett på hållbarhet, innefattande såväl social hållbarhet som klimatmässig hållbarhet. Vi vill se att man utvecklar attraktiva mötesplatser i form av parker, torg, badplatser, lekparker etc. Dessa mötesplatser kan vara existerande platser i stadsrummet som rustas upp eller helt nya platser. Som framgår av svaren ovan kommer vi att vilja se en mer förtätad stad där några hus är högre. FP vill se en stad som är arkitektoniskt varierad, och vi är drivande för att kommunen tar fram en handlingsplan för arkitektur och stadsbyggnation. Vi vill se en liberal arkitekturpolitik som vi beskrivit i UNT-artiklarna "Nytänkande stadsplanering" och "S och MP skapar arkitektonisk mellanmjölk". Vår politik skiljer sig väsentligt från den mer byråkratiskt styrda arkitekturpolitik som S och MP förespråkar. Folkpartiet vill att Uppsala genom högt ställda krav på god stadsbyggnadsmässig kvalitet blir den svenska kommun där ny, spännande och omtyckt stadsplanering och arkitektur utvecklas.

Miljöpartiet
1. Hållbar stadsutveckling och hur bebyggelsen kan utformas i stadsdelarna.
2. Lyfta ekosystemtjänster. Miljöpartiet vill att Uppsala ska bli en pilotkommun i detta arbete och i en ny översiktsplan lägga starkt fokus på kompetens inom såväl ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
3. Uppsala kommun ska förvärva kringliggande mark på ett strategiskt sätt för att fler friluftsmarker och naturreservat ska säkras. Vi måste snarast inrätta naturreservat Årike Fyris och arbeta för att Hammarskog ska skyddas som ett reservat för det rörliga friluftslivet.

Övriga partier
Centerpartiet vill enligt sitt manifest "avskaffa p-normen vid bygge av studentbostäder" och Socialdemokraterna vill att man "inför en arkitekturpolitik för ökad kvalitet och mångfald i byggandet och nya sätt att involvera uppsalaborna i byggandet". Piratpartiet tar upp att "ett sätt att få fler bostäder är att bygga högre. Det ska användas".

Kommentar
Vi tackar Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet för deras deltagande och svar på frågorna. Eftersom övriga partier inte svarat hänvisar vi till deras respektive valmanifest för deras åsikter kring stadsbyggnadspolitiken.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.