Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Uppsalas stadskärna håller på att dö, men fler bilar kan rädda den!

 

Bild1: Enligt Urban Sand på Upsala Handelsförening håller Uppsalas stadskärna på att dö på grund av för få parkeringar.

Det är ordföranden för Upsala Handelsförening, Urban Sand, som visar sitt missnöje i lokalpressen efter en mindre lyckad lördag för handlarna i stadskärnan. Ordförande Sand menar att stadskärnan håller på att dö och att det är bråttom att få till fler parkeringar eftersom Uppsala har den minst tillgängliga stadskärnan i hela landet av jämförbara städer. Märkligt kan tyckas, då jag snarare tycker att stadskärnan har blommat upp de senaste åren, och fler projekt för att utveckla den är dessutom på gång.

Låt mig först säga att jag inte på något sätt vill bagatellisera stadskärnans handlares upplevelse av att de tappar i konkurrensen mot externhandeln. Tvärtom! Det är en kärnfråga för Uppsalas attraktivitet att cityhandeln går bra. Jag har ingen anledning att misstro honom när han säger att besöken i city har minskat med 20 procent sedan 2007. Det vore dock mycket intressant att få reda på vilken typ av besök det handlar om. Är det alla förbipasserande, handlande, restaurangbesökare eller rentav endast besökare med bil? Min egen uppfattning är som sagt att stadskärnan har blivit betydligt attraktivare under den senaste tidenvilket i och för sig inte är samma sak som fler besök, även om sambandet rimligtvis borde finnas där. Jag och Urban är helt överens om att stadskärnans handel borde ha en starkare ställning. Det som däremot ofta blir knasigt i den här typen av debatt är allt fokus på bilen. Av någon anledning är representanter från handeln snabba att uttrycka missnöje över att bilen inte får mer plats, men de borde snarare resonera tvärtom. Jag ska nedan försöka förklara varför.

Är det rimligt med fler parkeringar i stadskärnan?
Externhandel och cityhandel är som äpplen och päron. Det går inte att tro att man med en tät och levande stadskärna, som den i Uppsala, kan konkurrera med t.ex. Gränby Centrum på externhandelns villkor. Det finns nämligen en anledning till att Gränby kan ha 1800 gratis markparkeringar: låga markpriser. Som tankeexempel skulle parkeringarna endast till Gränby Centrum ta upp en yta av fyra Linnéträdgårdar eller en knapp Stadsträdgård och samma markyta motsvarar lägenhetsvärden på 6,3 miljarder om de byggs i fem våningar i centrala Uppsala!

Bild2: Externhandelns utbredning sedd uppifrån. Källa: YIMBY Göteborg

Ur samma grundläggande urbanteori kommer också faktumet att externhandeln har låga markpriser för att tillgängligheten är betydligt lägre. Denna tillgänglighet är definierad som antalet personer som kan nå en plats inom en viss tid eller sträcka. Och eftersom fler bor tätt och närmare stadskärnan än t.ex. Gränby Centrum är den också per definition mer tillgänglig. Det betyder att externhandeln måste satsa på att vara väldigt tillgängliga med bil eftersom det är deras största konkurrensfördel gentemot den täta stadskärnan. Det kommer aldrig att bli lika bra tillgänglighet med vare sig gång, cykel eller kollektivtrafik till Gränby som till stadskärnan. Tänk bara om alla bussar och tåg skulle gå till Gränby, skulle det fortfarande vara 1800 gratis markparkeringar och motorleder kors och tvärs? Troligtvis inte.

Hur ska man göra med Uppsalas stadskärna då?
Stadskärnor som på allvar försöker konkurrera ut externhandel på externhandelns villkor går en mörk framtid till mötes. Detta är redan provat åtskilliga gånger, inte minst i USA och resultaten är de döende stadskärnor som Urban refererar till. Istället är det på andra plan än biltillgänglighet och inglasning som man ska utveckla stadskärnan för att ”överleva” som Urban Sand så dystopiskt uttrycker det. Representanten från Citysamverkan i samma artikel nämner att mötesplatser är det människor efterfrågar mest i Uppsalas stadskärna, vilket är en bra början. Kvalitativa mötesplatser är något som drivit städers utveckling så länge de har funnits och är en viktig del i att locka människor till sig. En annan sak man bör fokusera på istället för bilparkeringar är utvidgning av stadskärnan, inte bara i horisontalled utan även i form av högre exploateringsvärden för att få till den kritiska massa av verksamheter och människor som skapar en levande stad.

I Uppsalas stadskärna bör man alltså erbjuda en miljö där människor trivs och vill vistas länge. Detta brukade vara handelns främsta argument innan massbilismens intåg eftersom man visste att människor som passerar eller vistas utanför en affär alltid är potentiella kunder. Denna kunskap har gått förlorad för externhandeln där man istället satsar på få (om ens några) sittplatser, uträknade gångvägar som inte erbjuder strosande, tak som lika effektivt stänger ute fint väder som skyddar mot dåligt etc. etc. I stadskärnan borde det docka vara en grundprincip!

Bild3: I Boländerna är de flesta attraktiva egenskaper i en stad bortprioriterade till förmån för biltillgänglighet.

Är en ökad bilism i stadskärnan och andra stadskvaliteter oförenliga?
Ja, i många fall. Urban Sand nämner att bilister i innerstaden är illa ansedda som miljömarodörer medan de i ytterstaden inte är det. Det finns givetvis en förklaring till det också: i en gångvänlig och attraktiv innerstad är bilar ett stort hinder. De tar upp alldeles för mycket plats i förhållande till hur många de transporterar, de skapar olyckor, dålig luft och skadligt buller. Detta har man delvis lyckats bygga bort i externhandelscentrum men på bekostnad av attraktiviteten. Jag måste noga understryka att ett totalt förbud mot bilar i stadskärnan inte vore önskvärt, men att öka biltillgängligheten från dagens läge skulle skada staden! Insatserna i innerstaden bör snarare göras till gagn för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Bild4: Centrala Detroit som är ett av det tydligaste exemplet på vad som händer om man sätter biltillgängligheten i stadskärnan i första rummet.

Urban Sand nämner också att han kan tänka sig bättre tillgänglighet med kollektivtrafik, men att bilen alltid kommer att finnas så därför ska man satsa på den. Det är lyckligtvis så att det mesta tyder på att det inte heller det stämmer eftersom både antalet sålda bilar och antalet unga som tar körkort minskar i hela västvärlden. Detta är dock en för stor utsvävning för denna artikel men den eminente Christer Ljungberg har passande nog precis skrivit en debattartikel om hur bilens roll kommer ändras.

Min förhoppning är att handelsföreningarna i framtiden har som utgångspunkt att få så många människor som möjligt till stadskärnan istället för att försöka få dit så många bilar som möjligt. Genom att göra stadskärnan attraktivare att vistas i, inte bara handla i, kommer antalet vistelser öka vilket även handeln tjänar på i längden.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Tomas (8 Januari 2013 15:45):
Utmärkt artikel!

Jag har en känsla av att bilivrarna är duktiga på att göra sin röst hörda, därför är det oerhört viktigt att detta perspektiv lyfts fram.
 0
Mikael (8 Januari 2013 15:57):
Håller med författaren, men titeln är olyckligt missvisande då man får uppfattningen att Axel (och YIMBY) stöder Urbans tes om att stadskärnan måste bli tillgängligare för bilar om man bara ser titeln.
 0
Jimmy (8 Januari 2013 18:34):
Det bör nämnas att många en gång attraktiva amerikanska innerstäder dog ut p.g.a folk flyttade ut till förorterna och jobben och shoppingcentra följde efter. Detroit är lite av ett extremfall i.o.m. att det byggdes för och tack vare bilen. Många andra städer hade "stadskaraktär" innan de dog ut.

Det hela hänger ihop. Bor man en bra bit utanför staden kan man troligen ta sig till ett köpcentrum på kortare tid med bilen än det tar att åka kollektivt till innerstaden, och att ta bilen till innerstaden blir bara dyrt och krångligt. Dessutom är det sannolikt att man ändå måste ta bilen för att komma till sitt arbete som också ligger ocentralt och otillgängligt med kollektivtrafik och då blir det naturligt att man svänger förbi något shoppingcenter på vägen hem.

Om Uppsalas innerstad ska bli mer tillgänglig tror jag det måste bli mer bostäder, skolor, dagis o.s.v centralt, men även bilar (blandstad istället för gångstad). Att man måste låta innerstaden växa är väl också ganska självklart. Då kan även parkeringarna och trafiken spridas ut (men inte glesas ut) mer.

Själv har jag i motsats till Urban Sand upplevt att det har blivit trångt inte bara i trafiken utan även i många av Uppsalas caféer, en del butiker o.s.v. Gick runt med en god vän i höstas och försökte fika, och det var riktigt svårt att hitta någonstans med två lediga sittplatser. Tror många caféägare inte hade sagt nej till en till våning eller större lokal till rimligt pris...
 0
Axel H (8 Januari 2013 21:41):
@Tomas: Jag tror också att bilivrarna hörs oproportionerligt mycket i debatten. Tyvärr till viss del pga svajigt engagemang från UNTs sida. Jag tycker det är ofta som de bara har med en sida av det hela och den sidan är nästan uteslutande den klagande.

@Mikael: Det är svårt med sarkasm på nätet. Jag borde kanske veta bättre...

@Jimmy: Visst hade Detroit en levande stadskärna innan massbilismens intåg. Centrala Detroit ökade väldigt stadigt innan gemene man hade bil och regionen som helhet har bara ökat kraftigt en kort period på 50-talet sedan dess.

Det är mycket riktigt så att man snabbare kan ta sig från periferin till ett köpcentrum med bil än med kollektivtrafik till stadskärnan, men om man ser till Uppsalas demografiska förutsättningar är det så att för en majoritet är förhållandet det motsatta. Uppsala är faktiskt ganska tätbebyggt sett till tätorten, tätare än Göteborgs dito t.ex. Det betyder att stadskärnan inte behöver bekymra sig om att tillskapa fler parkeringar eftersom de som har bäst tillgång till externhandeln även fortsättningsvis kommer att ha det. Stadskärnan ska därför satsa på att skapa "mervärde" i form av mötesplatser, restauranger och evenemang för att konkurrera.
 0
Alexander Åkerman (8 Januari 2013 22:30):
Tror inte att detta är så enkelt. Tror att det är farligt att dela in staden i en "gåstad" och en "bilstad". Bilisterna ska ut i en låda i periferin och vi gående ska strosa längs Svartbäcksgatan och gå på café. Men samtidigt efterfrågar antagligen många av bilisterna möjligheten att strosa, fördriva tid och sitta på ett café. Köpladan är antagligen inte lämpad för framtiden då vi mer och mer efterfrågar ett bredare utbud och har mer och mer tid att fördriva. Bilister vill också handla och spendera tid i attraktiva miljöer med ett rikt utbud på korta avstånd. Sådana blandstadsmiljöer måste nyutvecklas - antingen i existerande externhandelsmiljöer eller i de nya halvcentrala stadsdelar som byggs (t.ex industristaden). Där en stadsmässig "bilburen" handel skulle kunna bli en utvidgning av stadskärnan och kunna konkurrera ut handel i exempelvis boländerna.

I Jerker Söderlinds bok "handeln bygger staden" så beskrivs externhandelsområdet "Sickla köpkvarter" i stockholm som ett område som kombinerar funktionsblandning (kontor o handel), har en attraktiv miljö och ett brett utbud av handel och kultur - även småskaliga verksamheter med små marginaler ges plats här då de drar kunder till området. Parkering sker här i yteffektiva parkeringshus där det är gratis att stå i tre timmar.

Jag tror faktiskt att bilen måste ges bättre förutsättningar i staden. I Uppsala är den överbelastade Kungsgatan ett stort problem - den utgör en barriär som skär rakt genom stadskärnan. Den borde avlastas på fler gator - t.ex om man skulle öppna upp storgatan och torkelsgatan för genomfartstrafik. Då skulle Kungsgatan kunna smalas av vilket skulle ge plats för en mer attraktiv gatumiljö och gatan skulle i längden kunna utvecklas till en fullfjädrad butiksgata.

Jag tror att en ökad biltillgänglighet i stadskärnan kan kombineras med en förbättrad stadsmiljö så länge stadskärnans handelsområde kan utvidgas. Att stärka handeln i området öster om järnvägen är ett första steg.

Andra saker som kan göras är bättre parkeringsstrategier - St:Erikstorg och handeln i Saluhallen skulle stärkas om torgparkeringen ersattes av tidsbegränsade gatuparkeringar.
 0
Alexander Åkerman (8 Januari 2013 22:35):
Men sen tror jag att Urban Sands åsikter skulle skada stadskärnan - en bilring runt stadskärnan riskerar att bli en barriär, samt att bilarna (kunderna) leds runt stadskärnan och inte in i den.

Fler parkeringar väster om ån är knappast vad som behövs där. Rensa istället bort bilarna från St:Erikstorg och Fyris torg - ersätt med tidsbegränsade gatuparkeringar.
 0
Kurt (9 Januari 2013 19:06):
Det byggs ofta upp falska eller halvfalska dikotomier i Uppsala, där folk kategoriseras som bilburna resp icke-bilburna, eller som studenter resp icke-studenter etc. Om det är något som gör att Uppsalas innerstad lämpar sig för handel så är det väl att det ligger tillgängligt för fotgängare och cyklister och att den är navet för den lokala busstrafiken. Vidare kan många i närliggande mindre orter ta sig till centrala Uppsala med buss och tåg.

Vill man stärka centrumhandeln i Uppsala kan man ju börja med att bygga fler bostäder och fortsätta med ett smartare kollektivtrafiksystem. Ju större andel av befolkningen som regelbundet kör bil i Uppsala desto större potential för icke-centrumhandeln, vilken blir (är) konkurrent.

En annan väg är att försöka öka den disponibla medelinkomsten i stan, så att folk kan handla mer (om man nu har detta som mål). Ju lägre sysselsättningsgrad och ju högre boendekostnader, desto mindre utrymme för konsumtion. Uppsala är ju också utmärkande genom sin ställning som universitetsstad, vilket alltså innebär att många lever på studiemedel och inte kan konsumera så värst mycket. För många av dessa är centrum inte desto mindre en viktig stadsmiljö. Mängden bilar i centrum påverkar en hel del av trivseln för besökare och boende och kan alltså påverka hur många icke-bilburna som handlar där. Ett alternativ för många (inte minst icke-bilburna) Uppsalabor är att handla i centrala Stockholm, vilket också påverkar Uppsala centrums potential.

===

Detroits utveckling är nästan ett vetenskapsområde. Det byggs faktiskt lite i centrala Detroit och människor flyttar in, så bilden är kanske inte helt entydig.
Wikipediaartiklar som Urban decay och Shrinking cities kan vara intressanta som introduktion allmänt.
 0
Axel H (9 Januari 2013 22:41):
Som sagt är jag inte av uppfattningen av att en stadskärna med endast gågator är lösningen utan bilen finns där men i begränsad omfattning. Det var också med avsikt jag inte gick djupare in på hur man ska göra med externhandeln eftersom det blir för stort ämne i det här formatet. Kort kan jag väl ändå säga att externhandeln är vad den är med sin bensinslukande natur, problemet ligger i att man från stadens sida skapar ett slags strukturellt tvång att äga bil som är helt i motsättning till hur vi idag vet att man lever resurssnålt. Kanske kan bli en text om det också framöver.

I princip hävdar jag att alla åtgärder som gör innerstaden mer attraktiv är bra. Till attraktiva egenskaper räknar jag inte biltillgänglighet eftersom bilar har så stora negativa externa effekter på omgivningen (buller, föroreningar och barriäreffekter). Utrymme i en stad som Uppsala är en bristvara och därför måste bilen prioriteras lägst, var ska man t.ex. lägga de fyra Linnéträdgårdarna av parkering någonstans?

Vidgar man perspektivet lite från vad handeln i innerstaden behöver tycker jag Kurt Och Alexander är inne på de strategier som verkligen skulle lyfta stadskärnan: mer bostäder väster om järnvägen och mer handel öster om densamma. Då får vi en mer blandad stad där fler människor har närmare till allt!
 0
Alexander Åkerman (10 Januari 2013 12:27):
Det stora problemet som jag ser det är vilken roll handeln får i de nya halvcentrala stadsdelar som byggs. Varför är det attraktivt att ta bilen till boländerna för boende i nybyggda kapellgärdet? Att gå med tunga matkassar från Vaksalatorg är inte särskillt attraktivt och att ta bilen den korta vägen dit är dyrt och omständigt.

Kungsängen har en lite annan situation där handeln redan finns i området - men hur ska den utvecklas när nya bostäder konkurrerar om mer plats?
 0
Alexander Åkerman (10 Januari 2013 21:07):
 0
Axel H (10 Januari 2013 21:19):
Ja, sorgebarnet kapellgärdet har tyvärr planerats på den tid då det måste ansetts vara fult med blandstad i Uppsala. Det enda de har som service där är en kiosk på ett hörn där dessutom halva handelsytan tas upp av en hiss och trappa eftersom alla bottenvåningar är en halv trappa upp. Här är det kommunens planering som brister, helt klart. Det är exakt det jag menar med ett strukturellt tvång från kommunens sida, det är inte ok att bygga sex stora kvarter utan verksamhetslokaler!

Nu har man fyllt på med lite verksamhetslokaler i de nyaste kvarteren så förhoppningsvis dyker ett ICA upp där så småningom, eller i kommande byggnationer på andra sidan gatan. Och min uppfattning är att man tar mycket mer seriöst på blandning nu än på den tiden kapellgärdet planerades.

Men åter till ämnet: när det gäller detaljhandel tror jag knappast att man från stadskärnans sida skulle locka fler kunder från Kapellgärdet genom att ha fler parkeringsplatser!
 0
Alexander Åkerman (10 Januari 2013 21:53):
Det jag säger är inte att stadskärnan skulle livas upp av fler bilar. Däremot kan bilburna kunder stärka handel i halvcentrala lägen - nya handelslägen som i framtiden kan bli en utvidgning av stadskärnan. Att tro att handel i halvcentrala lägen ska kunna konkurrera utan bilburna kunder är naiv. Tillexempel skulle kanske en satsning på en attraktiv handelsmiljö vid Tycho Hedéns väg och korsningen med Vaksalagatan kunna bli en nod som på allvar skulle kunna konkurrera ut de oattraktiva köplådorna i Boländerna och Gränby centrum kan få konkurrens i fint väder.

Jag tror att det är viktigt att utveckla nya handelsplatser som kan konkurrera ut den mest avlägset placerade externhandeln. Men då tror jag att man måste överge tanken om att skapa en massa små stadsdelscentra och börja planera lite större handelskluster, som kombinerar en attraktiv stadsmiljö, god tillgänglighet för alla färdsätt, stort utbud, närhet till boende o verksamma + kopplingar till stadsstråk som länkar ihop staden.
 0
Jonna (10 Januari 2013 23:48):
Ok, låt gå för att stadskärnan mår bäst av att inte tillföra parkeringar. Vad ska man då ta till för att öka handeln? Är det ens vad staden vill? Jag menar man måste ju förstå vad det innebär när man godkänner plan efter plan av externhandel. Är det rent av en strategi att göra stadskärnan till en nöjesdel och de perifera lägena till delar för handel?
 0
Alexander Åkerman (13 Januari 2013 10:43):
Jonna: Jo staden agerar som att de inte har någonting att göra med var handeln etablerar sig - det ska den fria marknaden sköta säger de. Men det behövs planering och samordning.

Om handeln i stadskärnan ska kunna utvecklas behövs det definitivt aktiv planering. Planering behövs också för att göra större handelsområden mera attraktiva - det skulle både handeln och Uppsalas invånare vinna på.

Som jag ser det så tycker jag att kommunen är lite feg. De mest oattraktiva och dumt placerade handelslägena borde försöka konkurreras ut av mer attraktiva handelsplatser - en process som är möjlig tack vare att staden växer. T.ex borde en stor del av handelslägena i Boländerna kunna konkurreras ut - gamla B&W och Ikea kan nog hålla sig kvar. Samtidigt är det dåligt med för många olika handelsplatser i stan då ingen får ett tillräckligt stort kundunderlag för att kunna erbjuda ett brett och attraktivt utbud... - en förlust för en stad som vill kalla sig storstad.
 0
Jörgen Sundström (13 Januari 2013 21:48):
Axel H har rätt.
Det är inte biltillgänglighet som stadskärnorna ska konkurrera med. Man behöver inte kolla på andra sidan Atlanten (Detroit) för att finna exempel på när detta leder helt fel. Se på Birmingham i Storbritannien: motorvägen mitt i stan, slutna citygallerior, P-hus, svårt att ta sig fram på cykel eller som gående. Något för alla dessa biltillgänglighetsfixerade handelsföreningar att studera.

Jag tror inte på att stoppa privatbilismen i stadskärnorna men den borde begränsas i större utsträckning än idag. Vilka städer är oftast de mest attraktiva? De som har byggts på bilismens villkor eller de som har begränsat biltrafiken?
 0
Axel H (13 Januari 2013 22:37):
Halvcentrala plaster tror jag fortfarande mår bäst av att ha god tillgänglighet till stadskärnan för sällanköp och tillräcklig täthet för att kunna ha dagligvaruhandel i området. Men det är egentligen en annan diskussion.

Det som verkligen behöver planeras är bättre förutsättningar för att kunna leva bilfritt eftersom det gör alla gott, inklusive bilisterna och handeln inne i staden.
 0
Magnus T (11 Februari 2013 18:10):
Rent allmänt tror jag man nog ska lyssna på vad handlarna själva säger. Tror de att det behövs fler parkeringsplatser inne i centrum bör deras åsikt verkligen beaktas (men självklart inte vara alenarådande). Kan bara i sammanhang med det säga att jag tyvärr ganska ofta, när jag handlar, tar bilen till Gränby. Trots att jag bor i Fålhagen. Inte stolt eller nöjd över det, men det är ofta så det blir. Det är en miljöbil iaf, alltid något. (nåja, etanol) <br>
Sen kan jag inte låta bli att se viss ironi i att "YIMBY"-förespråkare är inte så lite NIMBY när det kommer till bilen. Min melodi är mer av allt - bostäder, lokaler, arbetsplatser, bilar, bussar, cyklar... tror allt behövs för att få en mer levande innerstadsmiljö. Och att vi måste våga låta staden växa mer dynamiskt. Och det kan innebära både transportleder som parkeringsplatser. Samtidigt så är tätheten överlag nog nyckeln. Ett större centrum betyder ett större område med högre täthet. Samtidigt måste ha i bakhuvudet att det liksom inte går att central- önska eller planera fram så flyktiga saker som städer som är trevliga att vara i. Stirra sig blind på studier av städer i andra länder, med helt andra samhällslösningar överlag, är nog heller inte det enda man bör göra om man säger så.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.